Formularz MiniMini

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Mini Mini w Poznaniu

  DANE OSOBOWE DZIECKA

  PESEL

  IMIĘ / IMIONA

  NAZWISKO

  DATA URODZENIA

  MIEJSCE URODZENIA

  ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

  Województwo:

  Powiat:

  Gmina:

  Miejscowość:

  Ulica:

  Dzielnica:

  Numer domu / nr mieszkania:

  Kod pocztowy:

  DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

  Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  TAKNIE

  Numer orzeczenia

  Poradnia, która podała orzeczenie

  Typ orzeczenia (rodzaj niepełnosprawności)

  Dodatkowe informacje o dziecku

  DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

  Rodzic samotnie wychowujący

  TAKNIE

  MATKA / OPIEKUNKA PRAWNA

  Imię i Nazwisko:

  Nr dowodu osobistego / paszportu:

  PESEL:

  Adres zamieszkania:

  Telefony kontaktowe:

  e-mail:

  OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY

  Imię i Nazwisko:

  Nr dowodu osobistego / paszportu:

  PESEL:

  Adres zamieszkania:

  Telefony kontaktowe:

  e-mail:

  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Przedszkole oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w odniesieniu do danych osobowych Rodziców/Opiekunów Prawnych, dziecka oraz osób fizycznych wskazanych przez Rodziców/Opiekunów Prawnych.

  2. Dane osobowe, osób, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez Przedszkole na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszej wniosku w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, adres, nr dowodu, PESEL, adres email.

  3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane osobom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji rekrutacji.

  4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

  5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. Z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

  6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, było wymagane do celów rekrutacyjnych. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru Przedszkola) nieprzyjęciem Dziecka do Przedszkola.

  9. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Przedszkole, nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

  Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.